Všeobecné obchodné podmienky

Papilonia

Všeobecné podmienky pre návštevu motýlích domov Papilonia

1. Úvodné ustanovenia
Týmito zmluvnými podmienkami sa riadia vzťahy medzi

  • TANTOMAMI, s. r. o., ICO 55490786, Ventúrska 277/16, 811 01 Bratislava - Staré mesto, Slovensko

a zákazníkom pri návštevách motýlích domov Papilonia, nie je-li v konkrétnom prípade dohodnuté inak.


2. Definície
2.1. Papilonia je prevádzkovateľ motýlích domov a poskytovateľ služby návštevy motýlích domov pre zákazníkov. Spoločnosti pôsobiace pod obchodnou značkou Papilonia v konkrétnej prevádzke sú uvedené na www.papilonia.sk.
2.2. Motýlí dom predstavuje jedinečný vnútorný priestor simulujúci prirodzené podmienky pre zdravý život tu žijúcich exotických motýľov a vývoj motýlích kukiel, o ktoré je v ňom starostlivo postarané.


3. Zmluva a jej vznik
3.1. Zmluvnými stranami zmluvy sú Papilonia a zákazník, ktorý si od Papilonia zakúpil vstupenku alebo poukaz na návštevu motýlieho domu.
3.2. Papilonia sa zaväzuje umožniť zákazníkovi navštíviť a spoznať jedinečný koncept motýlieho domu. Zákazník sa zaväzuje zaplatiť za návštevu motýlieho domu dohodnutú cenu.
3.3. Zmluva je uzavretá
– zaplatením ceny vstupenky na pokladni Papilonia pred vstupom do objektu;
– prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webovej stránke dostupnej na internetovej adrese www.papilonia.sk (ďalej len „internetový obchod“) v okamihu zaplatenia celej ceny platobnou kartou.
3.4. V prípade uzavretia zmluvy online obdrží zákazník poukaz na návštevu motýlieho domu s dobou platnosti maximalne šesť mesiacov.
3.5. V prípade uzavretia zmluvy na pokladni obdrží zákazník vstupenku do motýlieho domu, ktorá je platná v deň kúpy.
3.6. Súčasťou zmluvy sú: (i) doklad o zaplatení ceny, (ii) ponuka na www.papilonia.sk alebo v iných propagačných materiáloch a (iii) tieto všeobecné obchodné podmienky, ak ich obdržal alebo ak sa s nim zákazník oboznámil pred uzavretím zmluvy.


4. Cena služieb a platobné podmienky
4.1. Cena služieb v EUR je uvedená na www.papilonia.sk alebo v jednotlivej prevádzke Papilonia.
4.2. V prípade platby platobnou kartou sa konečná cena služieb vrátane DPH, všetkých zliav alebo príplatkov zákazníkovi zobrazí počas online rezervačného procesu skôr, než je zmluva uzavretá.
4.3. Všetky informácie umiestnené na www.papilonia.sk sú informatívneho charakteru a Papilonia si vyhradzuje ich prípadné zmeny.
4.4. Prípadné zľavy nie je možné navzájom kombinovať, nedohodnú sa zmluvné strany inak.


5. Storno podmienky
5.1. V prípade zakúpenia vstupenky na pokladni Papilonia nie je zákazník oprávnený odstúpiť od zmluvy pred začatím poskytovania služieb zo strany Papilonia.
5.2. V prípade zakúpenia poukazu online môže zákazník odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní bez udania dôvodu. Spolu s informáciou o odstúpení je povinný vrátiť poukaz.
5.3. Ak zákazník nechce alebo nevyužije poukaz zakúpený online, môže požiadať Papiloniu do jedného mesiaca od skončenia platnosti poukazu o predĺženie platnosti poukazu alebo o vrátenie zaplatených prostriedkov na info@papilonia.sk. V tom prípade je povinný vrátiť Papilonii poukaz obsahujúci QR kód.
5.4. Finančné prostriedky budú zákazníkovi vrátené na účet, ktorý uvedie v oznámení o odstúpení od zmluvy. V prípade neuvedenia bankového účtu mu budú finančné prostriedky prevedené na bankový účet, z ktorého Papilonia platbu za cenu vstupenky či poukazu obdržala.
5.5. V prípade nemožnosti využiť zakúpený poukaz z dôvodu verejnoprávneho uzavretia prevádzky sa platnosť poukazu predlžuje automaticky o šesť mesiacov. Ustanovenie z predchádzajúcej vety neplatí pre prípad plánovanej uzávierky prevádzky (napr. z dôvodu rekonštrukcie, mimosezónnej prestávky atď.), ak je termín plánovaného uzavretia v momente uzavretia nákupu zverejnený na www.papilonia.sk.

6. Povinnosti zákazníka
6.1. Zákazník je povinný počas celého času návštevy motýlieho domu dodržiavať pokyny zástupcu Papilonia, najmä svojím správaním a konaním nesmie úmyselne spôsobiť akúkoľvek ujmu na zdraví alebo živote prítomných motýľov, poškodzovať rastliny ani ďalšie súčasti interiéru atď.
6.2. Zákazník je povinný správať sa s rešpektom voči ostatným návštevníkom, najmä nesmie byť hlučný alebo iným spôsobom rušiť ostatných návštevníkov, nevyhradzovať si svojvoľne väčší priestor letovej zóny, než je pre bežnú prehliadku nevyhnutne potrebné (napr. neobmedzovať pohyb ostatných osôb z dôvodu fotenia atď.).
6.3. Do letovej zóny je zakázané vnášať jedlá a nápoje.
6.4. Psy a ďalšie domáce zvieratká nemajú vstup povolený do Papilonie. 


7. Reklamačný poriadok
7.1. Ak má poskytnutá služba vady, je zákazník povinný vadu poskytovateľovi vytknúť (reklamovať) bez zbytočného odkladu, najlepšie ihneď počas alebo ihneď po skončení návštevy motýlieho domu na pokladni, príp. e-mailom na info@papilonia.sk. Zákazník je vždy povinný uviesť, v čom vidí nedostatky poskytnutých služieb a akú požaduje kompenzáciu.
7.2. Prijatie reklamácie je poskytovateľ povinný zákazníkovi písomne potvrdiť. O oprávnenosti reklamácie a o nárokoch zákazníka z prijatej reklamácie rozhodne poskytovateľ ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 pracovných dní, najneskôr však do 30 dní a svoje rozhodnutie zašle zákazníkovi na jeho kontaktný email alebo adresu uvedenú v reklamačnom protokole.


8. Ochrana osobných údajov
8.1. Zákazník je oboznámený s tým, že Papilonia je oprávnená pre účely plnenia zmluvy a za účelom plnenia zákonných povinností spracúvať jeho osobné údaje v rozsahu najmä: meno, priezvisko, emailová adresa a údaje platobnej karty.
8.2. Vyššie uvedené ustanovenia platia primerane aj vo vzťahu k osobám, v prospech ktorých zákazník zmluvu uzavrel.
8.3. Zákazník berie na vedomie, že ako subjekt údajov má najmä nasledujúce práva:

  • požadovať prístup k svojim osobným údajom;
  • požadovať opravu nepresných alebo neúplných osobných údajov;
  • požadovať vymazanie osobných údajov;
  • požadovať obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov;
  • vzniesť námietku proti spracúvaniu osobných údajov;
  • podávať sťažnosť u dozorného orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov, Hraničná 12
    820 07 Bratislava 27 Slovenská republika.

9. Záverečné ustanovenia
9.1. Ostatné, týmito všeobecnými zmluvnými podmienkami neupravené záležitosti, sa riadia českým právom, najmä príslušnými ustanoveniami zákona.
9.2. Prípadné spory vyplývajúce zo zmluvy je zákazník oprávnený riešiť mimosúdne prostredníctvom SLOVENSKEJ OBCHODNEJ INŠPEKCIE, www.soi.sk.
9.3. K riešeniu vzniknutého sporu môže zákazník využiť platformu pre riešenie sporov online. Podrobnejšie informácie o podmienkach riešenia sporu online sú uvedené na https://ec.europa.eu/odr.
9.4. Rozhodným právom pre prípadné spory je české právo a príslušné sú súdy SK.

Tieto všeobecné zmluvné podmienky sú platné a účinné pre zmluvy uzavreté od 6.4.2024.