ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Papilonia

Informačná povinnosť správcu

Na tomto mieste si Vás spoločnosť Papilonia s.r.o., Ventúrska 16, 277/16.
Spoločnosť je zapísaná u Mestského súdu v Bratislave, (ďalej len ako "Motýlí dom") dovoľuje informovať o tom, ako spracúva Vaše osobné údaje, a to v súvislosti s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) často označovaným skratkou GDPR (GDPR – General Data Protection Regulation).

 1. Kto spravuje moje osobné údaje?
  Ak ste zákazníkom Motýlieho domu, osobou navštevujúcou webové stránky Motýlieho domu, osobou v mailingovej databáze Motýlieho domu a alebo inak jednáte s Motýlím domom (napr. v súvislosti s poskytovaním sprievodcovských služieb pre spoločnosť Motýlí dom), je správcom Vašich osobných údajov Motýlí dom.
 2. Ako môžem správcu mojich osobných údajov kontaktovať?
  Motýlí dom ako správca môžete kontaktovať na adrese

  Franšízor:

  • Papilonia s.r.o., IČ: 55490786, Ventúrska 16, 27716 Bratislava staré mesto 

  Franšízanti - jednotlivé domy

  • TANTOMAMI, s. r. o., ICO 55490786, Ventúrska 277/16, 811 01 Bratislava - Staré mesto, Slovensko
 3. Kto je poverencom pre ochranu osobných údajov Motýlieho domu?
  Keďže nie sme orgánom verejnej moci, nemáme povinnosť mať poverenca pre ochranu osobných údajov a v súčasnej dobe poverenca pre ochranu osobných údajov nemáme.
 4. Kedy sa môžem ja ako občan obrátiť na Motýlí dom vo veci ochrany osobných údajov?
  Ak sa domnievate, že spracúvame Vaše osobné údaje v rozpore s právnymi predpismi, môžete sa na nás obrátiť s Vašou sťažnosťou.
 5. Z akého dôvodu spracúva Motýlí dom moje osobné údaje?
  Spracúvame Vaše osobné údaje zvyčajne za účelom plnenia zmluvy (napríklad ak ste si kúpili
  cez internet vstupenku na niektorú z našich prevádzok).
  Z Vašich osobných údajov spracúvame tiež IP adresu zariadenia, z ktorého ste urobili objednávku.
  Ďalej spracúvame údaje o správaní Vašej IP adresy na našich webových stránkach pomocou nástroja Google Analytics. Anonymizované údaje používame pre účely sledovania návštevnosti našich stránok.
 6. Predávate alebo zdieľate moje osobné údaje s inými subjektmi?
  Osobné údaje o našich zákazníkoch, resp. zvyčajne len o vedúcom skupiny, zdieľame v rozsahu nevyhnutne nutnom s konkrétnymi sprievodcami, autodopravcami, lodnými dopravcami a inými dodávateľmi, a to pre účely plnenia zmluvy.
  Osobné údaje sú prístupné tiež spoločnosti PREMIANT CITY TOUR s.r.o., ktorá nám poskytuje internetový objednávkový portál, s ktorým máme uzavreté zmluvy podľa príslušných ustanovení GDPR.
  Všetky údaje vrátane osobných údajov zákazníkov sú uložené na cloude na serveroch v EÚ. Tieto služby nám dodáva externý dodávateľ INTERNET CZ, a.s., s ktorým máme uzavreté zmluvy podľa príslušných ustanovení GDPR, a ktoré k týmto údajom nemajú fyzický prístup.
  K Vašim osobným údajom môže mať tiež prístup poskytovateľ našich IT služieb.
 7. Predávate moje osobné údaje do tretích krajín? Vaše osobné údaje nepredávame do tretích krajín, t.j. do krajín mimo Európsku úniu.
 8. Domnievam sa, že nespracúvate správne moje osobné údaje. V tom prípade sa môžete obrátiť priamo na nás, alebo máte právo podať sťažnosť u dozorného orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov.
 9. Aké mám voči Vám ako správcovi mojich osobných údajov práva? Kedykoľvek od nás môžete požadovať, aby sme
  • vám umožnili prístup k vašim osobným údajom
  • opravili vaše osobné údaje, ktoré nie sú presné
  • vymazali vaše osobné údaje, ak sú splnené podmienky uvedené v článku 17 GDPR, prípadne obmedzili ich spracovanie
 10. V čom spočíva právo na prístup k osobným údajom?
  Môžete nás požiadať, aby sme vám oznámili, či spracúvame vaše osobné údaje. Môžete nás požiadať o prístup k spracúvaným osobným údajom a o informácie o spracovaní týchto údajov. Môžete nás požiadať o poskytnutie kópie spracúvaných osobných údajov.
 11. Môžem požiadať o prístup k osobným údajom niekoho iného než seba? Nemôžete. Toto právo platí iba pre vás. Ak chcete požiadať o realizáciu práva niekoho iného, musíte mať od neho plnú moc.
 12. Ako mám túto žiadosť podať?
  Túto žiadosť môžete podať akýmkoľvek spôsobom, teda aj e-mailom. Poverený pracovník má však povinnosť zistiť Vašu totožnosť, preto Vás môže vyzvať k tomu, aby ste preukázali svoju totožnosť.
 13. Do kedy mi Motýlí dom poskytne odpoveď?
  Budeme Vás informovať o prijatých opatreniach zvyčajne do tridsiatich dní. V niektorých zložitých prípadoch však môžeme lehotu predĺžiť.
 14. Koľko stojí táto žiadosť?
  Táto žiadosť a jej vybavenie je bezplatné. Napriek tomu v odôvodnených prípadoch môžeme požadovať náhradu niektorých nákladov (napr. cenu prenosného disku, na ktorom Vám je poskytnutý zoznam všetkých osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame).
 15. Dal som Motýliemu domu súhlas so spracovaním svojich osobných údajov a chcel by som ho odvolať.
  Súhlas so spracovaním osobných údajov od zákazníkov zvyčajne nevyžadujeme, pretože spracúvame Vaše údaje na základe iných právnych dôvodov, najmä pre účely plnenia zmluvy. Pokiaľ však udeľujete súhlas so spracovaním niektorých Vašich osobných údajov, potom máte právo kedykoľvek súhlas odvolať. Tým však nie je dotknutá zákonnosť spracovania osobných údajov založená na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. To znamená, že spracovanie osobných údajov do odvolania súhlasu je legálne.